Use Code BRAID20 for 20% Off Braiding Hair, Crochet Hair and Hair Jewelry Sale

Stardel Lash

Starlet (Star Glue) Eyelash Adhesive Dark 7g

The best waterproof eyelash glue. Starlet (Star Glue) Eyelas..
$2.99

Stardel Lashes Black SF138

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF101

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF15

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF201

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF FS

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF05

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF510

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF203

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF202

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF110

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF76

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF47

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Star Glue Eyelash Adhesive Clear 7g

The best waterproof eyelash glue. Star Glue Eyelash Adhesive..
$2.99

Stardel Lashes Black SF FM

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF747XS

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF213

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF199

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF117

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF106

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF102

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF68

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF62

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49

Stardel Lashes Black SF42

• False eyelashes, Natural feeling.
• Made from 100% Re..
$2.49